top of page

Algemene voorwaarden

Gedragscode

In de uitoefening van mijn beroep ga ik uit van respect voor de geestelijke en lichamelijke integriteit van cliënten. In de werkrelatie is de basis een relatie van gelijkwaardigheid. De begeleiding wordt in de intake helder verwoord, toegespitst op de vraag van de cliënt en in het begeleidingsproces wordt met regelmaat stilgestaan bij het verloop van het proces, waarbij de cliënt aan kan geven behoefte te hebben aan verandering van de begeleiding. Ik richt me op het vergroten van het zelfbewustzijn en het gedragsrepertoire van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor geestelijke of lichamelijke reacties naar aanleiding van de begeleiding.

De gedragscode van mijn beroepsverenigingen Nederlandse Orde van Loopbaan-adviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC), Vereniging Mindfulness Based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN) en Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) is van toepassing.

In de uitvoering van mijn opdrachten neem ik een inspanningsverplichting op me en zal de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

 

Persoonsgegevens

De cliëntadministratie valt onder de Wet op de Persoonsregistratie. Het Privacy Statement dat bij de overeenkomst is gevoegd is van toepassing. Informatie aan opdrachtgevers beperkt zich tot procesinformatie.

De cliënt rapporteert bij voorkeur zelf of, (indien dit moeizaam verloopt) in samenspraak, inhoudelijk aan de opdrachtgever.

 

Werkwijze en betaling

In de offerte wordt de begeleidingsvraag en de werkwijze beschreven. De opdrachtnemer, opdrachtgever en de cliënt tekenen voor akkoord. De betalingstermijn is 14 dagen.

 

Taakafbakening

In die gevallen waarin sprake is van fysieke, psychiatrische of psychopathologische problemen zal worden verwezen naar de meest aangewezen hulpverlener. Indien deze constatering niet door de cliënt wordt gedeeld, behoud ik het recht voor de relatie met de cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter zie ik eventuele problemen als een integraal onderdeel van het proces en benader ik ze ook als zodanig. Vanuit eigen professionele verantwoordelijkheid en de eisen van de Registers waar ik bij aangesloten ben, ben ik actief in intervisie en nascholing op mijn vakgebieden.

 

Continuïteitsgarantie

Ita Duursema coaching en training, heeft de continuïteit van de begeleiding gewaarborgd door samenwerking met collega’s, die onder dezelfde of gelijkwaardige kwaliteit werken.

 

Klachtenreglement en aansprakelijkheid

Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend, binnen acht dagen na de bijeenkomst of afrondingsbijeenkomst van het begeleidingstraject. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen gedaan door mij.

De klager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging is minimaal opgenomen, de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Zowel de klager als ik, op wie de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.

In beide gevallen wordt er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft, toegezonden.

De klacht wordt binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld.

 

Ita Duursema coaching en training, draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Ita Duursema coaching en training, heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen.

De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom en kan in geen geval hoger zijn dan de dekking die de polis van de aansprakelijkheidsverzekering aangeeft.

bottom of page